Blog - wfg.sk

Vyhľadávanie
Späť na blog

Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a jej zdaňovanie (1. časť)

Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) je špecifickým druhom vlastníctva, ktorý môže vzniknúť len medzi manželmi. Kým pri podielovom spoluvlastníctve môžu vznikať rôzne výšky podielov majetku, bezpodielové spoluvlastníctvo nemá presne určené podiely. Predmet, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve nie je možné rozdeliť napríklad na polovicu, celá časť tohto predmetu spoluvlastníctva patrí ako jednému, tak aj druhému manželovi. Vlastnia ho manželia spoločne a nerozdielne. Celú problematiku bezpodielového spoluvlastníctva upravuje § 143 OZ a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

 

Čo spadá do BSM?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov spadá všetok majetok nadobudnutý počas trvania manželstva s výnimkou vecí, ktoré dostal jeden z manželov darom alebo dedičstvom. Do BSM nepatria veci, ktoré manželia nadobudli pred uzatvorením manželstva ani veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Ak však manželia nadobudli počas manželstva spoločne vec, tento predmet vlastníctva už spadá do spoločného bezpodielového vlastníctva.

Často sa stáva, že jeden z manželov nadobudne nehnuteľnosť kúpnou zmluvou do svojho vlastníctva v spoluvlastníckom podieli 1/1 bez uvedenia manžela alebo manželky. POZOR! Kataster túto skutočnosť zaznamená do katastra nehnuteľností tak ako je v kúpnej zmluve napísané. Zdanlivo vyzerá, že jeden z manželov je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Skutočnosť je ale taká, že nehnuteľnosť patrí do BSM manželov a pri následnom predaji tejto nehnuteľnosti pre zabezpečenie sa proti prípadnému napadnutiu tohto prevodu opomenutým manželom je potrebné aj vyjadrenie druhého z manželov, že s predajom súhlasí.

Výnimkou z predchádzajúceho tvrdenia je fakt, ak jeden z manželov kúpil nehnuteľnosť v režime zúženého BSM počas manželstva. O takomto úkone musí predložiť notársku zápisnicu.

Samostatnou problematikou pri bezpodielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti je po jej predaji následné zdaňovanie daňou z príjmu. Tomuto procesu sa budeme venovať v ďalšom pokračovaní tohto článku. 

autor: Ing. Jana Sláčiková, RSc.

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955