Blog - wfg.sk

Vyhľadávanie
Späť na blog

Notárska úschova

Vedeli ste, že na notársku úschovu nemôže siahnuť ani exekútor? Aj preto je to jeden z najbezpečnejších spôsobov uloženia časti kúpnej ceny pri predaji nehnuteľností.

Aký je priebeh notárskej úschovy?

  1. Kupujúci zloží peniaze do úschovy u notára na špeciálny účet na čas, kým kataster rozhodne o vklade.
  2. Notár pripraví zápisnicu, v ktorej sú presné podmienky uvoľnenia peňazí po splnení ktorých tieto peniaze uvoľní. Najčastejšie je to predloženie listu vlastníctva bez tiarch a so zapísaným novým majiteľom.
  3. Ak nebudú splnené podmienky uvoľnenia peňazí v prospech predávajúceho, notár vráti peniaze späť kupujúcemu.

Aké poplatky sú spojené s notárskou úschovou?

Poplatok za zriadenie notárskej úschovy sa určí podľa vyhlášky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Jeho výška závisí od sumy, ktorá sa uschováva. Minimálne ide o sumu 23,24 €, pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € je výška poplatku 331,94 €.

Notárska úschova vs. vinkulácia

Ak porovnávame notársku úschovu s vinkuláciou, rozdielom je predovšetkým fakt, že na peňažné prostriedky na vinkulovanom účte môže v prípade potreby siahnuť exekútor. Peniaze v notárskej úschove sú uchránené aj v takomto prípade. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti hovorí: „Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov.“ Notár je dokonca poistený pre prípad škody a zároveň zaňho ručí štát, takže aj z tohto pohľadu sa notárska úschova považuje za veľmi bezpečné uloženie peňazí.

autor: Ing. Katarína Paulínyová

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955