Blog - wfg.sk

Vyhľadávanie
Späť na blog

Hnuteľné veci v stave, v akom "stoja a ležia"

Poznáte zo svojej kúpnej zmluvy slovné spojenie „ako stojí a leží“? Alebo presnejšie „kupujúci  nadobúda do svojho vlastníctva hnuteľné veci v stave, v akom stoja a ležia“. Na prvý pohľad nenápadné slovíčka, ktoré majú veľký dopad a ktoré si, žiaľ, častokrát zmluvné strany nesprávne vykladajú.

Podľa § 501 Občianskeho zákonníka: „Ak sa vec prenechá ako stojí a leží, nezodpovedá scudziteľ za jej vady, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.“

 

Pri kúpe akejkoľvek nehnuteľnosti sa na prevádzaný hnuteľný majetok vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, a teda aj možnosť kupujúceho reklamovať, ak sa niektorá z prevádzaných hnuteľných vecí pokazí.

Slovné spojenie o predaji veci „ako stojí a leží“ podľa citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka skutočne vylučuje prípadnú zodpovednosť predávajúceho za jej vady a veľmi zjednodušene znamená, že kupujúci sa v podstate vzdáva možnosti reklamácie.

Čo je však dôležité, doložka previesť vec "ako stojí a leží" sa nedá dojednať pri predaji akejkoľvek hnuteľnej veci, ale len pri predaji súboru vecí určeného úhrnom (ako napríklad predaj dielne s náradím, vínnej pivnice so sudmi, vecí v sklade, kde individuálny stav vecí je ťažko zistiteľný a preto sa kupujú ako celok). Predávajúci neručí za kvalitu ani kvantitu a je na kupujúcom, či veci tak, ako stoja a ležia kúpi alebo nie. Predávajúci predáva všetky veci, aj keď niektoré možno nechcel predať a kupujúci všetky veci kupuje v takej kvantite a kvalite, akú kupované veci majú, aj keby o nekvalitné veci nemal záujem.

A tu sa dostávame k otázke, prečo nie je možné uvedené slovné spojenie aplikovať pri predaji napríklad práčky, ktorá sa nachádza v prevádzanej nehnuteľnosti.

Prvým z dôvodov prečo je tomu tak, je že individuálne určená vec je jednoznačne určiteľná a identifikovateľná na rozdiel od predaja vecí úhrnom, ktoré sú identifikované neurčito, napríklad iba miestom, kde sa nachádzajú. Ak je vec jasne určiteľná, môže byť predmetom obhliadky a presnej identifikácie vád.

Druhým dôvodom je, že formuláciou „ako stojí a leží“ by sa predávajúci jednoducho zbavil zodpovednosti za vady, čím by sa výrazne zasiahlo do spravodlivej rovnováhy zmluvných strán.

Pokiaľ teda predávajúci pri predaji veci, ktorá je určená individuálne, druhovo, alebo pri predaji hromadnej veci uvedie v zmluve, že ju predáva „ako stojí a leží“, bude táto časť zmluvy absolútne neplatná a kupujúci môže uplatňovať aj iné vady takejto veci ako tie, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 501 OZ.

autor: Ing. Katarína Paulínyová

 

 

 

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955